BEL VOOR INFORMATIE: 06-22372286

Privacybeleid

Stal Griftenstein Stal Griftenstein, gevestigd aan Utrechtseweg 371 3731 GB De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@griftenstein.nl
Utrechtseweg 371 
3731 GB De Bilt 
06 - 22372286 

H.J. Peek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stal Griftenstein Hij is te bereiken via huubpeek@hotmail.com. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stal Griftenstein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via huubpeek@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stal Griftenstein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het reageren op uw mail vanuit het contactformulier op de website 
- Het afhandelen van uw betaling (bij een contractuele overeenkomst)

Geautomatiseerde besluitvorming
Stal Griftenstein neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stal Griftenstein) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stal Griftenstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

NAW gegevens, zolang het contract loopt (+/- 2 maanden) 

Delen van persoonsgegevens met derden Stal Griftenstein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stal Griftenstein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij delen gegevens met:
bv dierenarts (facturatie) 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stal Griftenstein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Cookie: Googly Analytics 
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar huubpeek@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stal Griftenstein zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stal Griftenstein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stal Griftenstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via huubpeek@hotmail.com 

Wij beveiligen persoonsgevens d.m.v.:
- Inschakelen Esens (beveiligen website / hosting)
- Computer wachtwoord
- Contracten achter slot & grendel in kast

Neem contact op

  • Griftenstein Pensionstal & Fokkerij
    Utrechtseweg 371, 3731 GB De Bilt Holland
    Telefoon: 06-22372286

Openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag: 8.30-22.00
    weekend en feestdagen: 9.00-20.00